วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Added by Admin

 

 

วิสัยทัศน์

 

ยึดมั่นในจรรยาบรรณ บริการสุขภาพ ไปสู่มาตรฐาน บริการระดับปฐมภูมิ

 

 

 

 

พันธกิจ

 

๑. มุ่งมั่นพัฒนางานและสถานบริการโดยสร้าง ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๒. บริการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูสุขภาพ แบบองศ์รวมอย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน ( PCA )
๓. ดำเนินงานเชิงรุกโดยให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำ
๔. บริการสุขภาพยึดหลักจรรยาบันวิชาชีพ
๕. บริการเชิงรุกถือหลักมนุษยธรรม

 

 

 

 

 

 

บุคลากร

Added by Admin

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาธารณสุข

Added by Admin

 

แผนที่เดินดิน (กดลิงค์หรือรูปเพื่อขยาย)

  • แผนที่เดินดิน หมู่ 2 (กดภาพเพื่อขยาย)

 

 

  • ข้อมูลทั่วไป
  • ข้อมูลสถานสุขภาพ
  • ข้อมูลงานด้านบริการ
  • ข้อมูลงานด้านบริหาร
  • การดำเนินการแก้ไขปัญหา
  • อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  • ผลงานเด่น

 

 

Content 2

Content 3

Content 4

Content 6

Content 7

Content 5